อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     สภาพทั่วไปของ อบต. 

สภาพทั่วไปของ อบต.
สภาพทั่วไปของ อบต.  

สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539(ตามประกาศในราชกิจจนุเบกษา) ตั้งอยู่ที่ 191 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี อยู่ห่างจากอำเภอกบินทร์บุรีประมาณ 15 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 120.32 ตารางกิโลเมตร หรือ 75,200 ไร่

 อาณาเขต

 

ทิศเหนือ

ติดกับตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี และตำบลแก่งดินสออำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ทิศใต้

ติดกับตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี

ทิศตะวันตก

ติดกับตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี

ทิศตะวันออก

ติดกับตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

 

 

2) ลักษณะภูมิประเทศ

ก.       ทั่วไป

เป็นที่ราบจนถึงที่ราบสูง สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งแยกเป็นสามส่วนคือ

1.        ที่ราบ-ที่ราบลุ่ม อยู่ทางตอนใต้ของพื้นที่ตำบล คือพื้นที่หมู่ 3,4,5,6,8,10,11

    จำนวนหมู่บ้าน

แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี้  

                            หมู่ที่  1 บ้านนาคำ                       จำนวน                 279         ครัวเรือน

                   หมู่ที่  2  บ้านหาดมะกอก             จำนวน                 137        ครัวเรือน

                   หมู่ที่  3  บ้านหนองสัง                 จำนวน                  351         ครัวเรือน

                   หมู่ที่  4  บ้านพระปรง                 จำนวน                 264         ครัวเรือน

                   หมู่ที่  5  บ้านนา                          จำนวน                 290        ครัวเรือน            

                   หมู่ที่  6  บ้านหนองนาใน              จำนวน                 218         ครัวเรือน

                   หมู่ที่  7  บ้านบุเสี้ยว                    จำนวน                  336        ครัวเรือน          

                   หมู่ที่  8  บ้านวังยาง                    จำนวน                   135        ครัวเรือน            

                   หมู่ที่  9  บ้านคลองชัน                 จำนวน                   106        ครัวเรือน 

                   หมู่ที่  10 บ้านหนองโดน              จำนวน                    65         ครัวเรือน

                   หมู่ที่  11  บ้านหนองแฟบ            จำนวน                   234         ครัวเรือน

 

 


http://9appsapk.org/